Selle dokumendi eesmärk on teavitada kliente PARROT EESTI OÜ (MYPRINT) uuendatud isikuandmete töötlemise põhimõtetest ning füüsiliste isikute õigustest ja võimalustest saada teavet selle kohta, kuidas MYPRINT töötleb isikuandmeid.

 1. Mõisted

GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta; jõustunud 25. mail 2018.
Isikuandmed – teave, mis võimaldab füüsilise isiku otseselt või kaudselt tuvastada.
Andmesubjekt – otseselt või kaudselt tuvastatav füüsiline isik.
Töötlemine – igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sealhulgas nende kogumine, salvestamine, säilitamine, vahetamine, juurdepääsetavaks tegemine, taotlemine, üleandmine jne).

 1. Üldreeglid

  1. Need põhimõtted kirjeldavad, kuidas MYPRINT töötleb isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise üksikasjaliku kirjelduse leiate vastavatest lepingutest või veebisaidilt www.myprint.ee.;

  1. MYPRINT tagab kooskõlas kehtivate õigusnormidega isikuandmete konfidentsiaalsuse ja võtab kõik tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu ning ebaseadusliku töötlemise, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest.

  1. MYPRINT võib isikuandmete töötlemisel kasutada volitatud töötlejaid, sõlmides selleks lepingu, mis tagab isikuandmete töötlemise kooskõlas MYPRINT-i määratletud eesmärgi ja meetmetega ning kehtivate õigusnormide alusel.

  1. MYPRINT-i veebisait https://myprint.ee kasutab küpsiseid, et saaksime oma klientidele pakkuda nende huvidele ja vajadustele vastavaid tooteid. Saidi külastajaid teavitatakse küpsiste kasutamisest, millega nõustumiseks tuleb vajutada nuppu „Nõustun“. Kasutatavate küpsiste kohta üksikasjaliku teabe vaatamiseks saavad külastajad vajutada nuppu „Rohkem teavet“. Teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate, jagatakse Google’iga. Küpsised salvestatakse kliendi arvutisse või mobiilseadmesse ja need on võimalik vajaduse korral kustutada.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

MYPRINT töötleb klientide isikuandmeid:


  1. veebisaidil https://myprint.ee registreerimise käigus MYPRINT-i teenuseid kasutada või MYPRINT-ilt e-posti teel uudiskirju saada soovivate klientide tuvastamiseks;


  1. tellimuse töötlemisel kliendi teavitamiseks tellitud kaupade ettevalmistamisest ja lähetamisest;


  1. personalihalduse käigus töösuhte võimaldamiseks ja sotsiaalsete tagatiste pakkumiseks;

  1. töötajate värbamise käigus kandidaadi ametikohale sobivuse hindamiseks.

 1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

  1. MYPRINT võib edastada isikuandmeid riigiasutustele (näiteks õiguskaitseasutustele).

  1. MYPRINT võib edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, sõlmides selleks lepingu, mis tagab isikuandmete töötlemise kooskõlas MYPRINT-i määratletud eesmärgi ja meetmetega ning kehtivate õigusnormidega.

 1. Säilitamise viis ja kestus

  1. Fotode pisipildid

   • Süsteem (projekti toimetaja) töötab fotode pisipiltidega.

   • Pisipiltide avamine on turvatud 32-kohalise täht-numbrilise koodiga (Foto ID).

   • Võimalus, et volituseta isik selle koodi avaks, on olematu.

   • Seda koodi saab kasutada ainult projekti avamiseks.

   • Koodiga kaitse on piisav, et turvata seda tüüpi andmeid.

  1. MYPRINT säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks:

   • kliendi registreerimisandmed kustutatakse, kui klient ei ole kahe aasta jooksul esitanud ühtegi tellimust ja on märkinud oma profiilis, et ei soovi MYPRINT-ilt e-posti teel uudiskirju saada;

   • tellimuste töötlemisel oleneb andmete säilitamise periood vastastikuste maksetega seotud raamatupidamise nõuetest (raamatupidamise seadus) ja tehingust tuleneva nõude aegumistähtajast;

   • personalihaldusega seotud isikuandmete säilitamine toimub tööseaduse nõuete alusel;

   • töötajate värbamisel kogutud isikuandmed kustutatakse pärast seda, kui kandidaat on tunnistatud ametikohale sobimatuks, välja arvatud juhul, kui kandidaat on andnud nõusoleku hinnata tema sobivust teistele vabadele ametikohtadele MYPRINT-i juures.

  1. MYPRINT kohtleb kogutud isikuandmeid piiratud juurdepääsuga teabena, mis tähendab, et nende töötlemisel (juurdepääs, salvestamine, edastamine jne) võetakse sobivad meetmed seoses konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavusega.

  1. Isikuandmete säilitamise kestus on piiratud.

  1. MYPRINT säilitab klientide andmeid nii kaua, kui see on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks. Kui andmesubjekt võtab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks tagasi, määratletakse andmete säilitamise kestus raamatupidamise seaduse ja haldusõigusrikkumiste seadustiku alusel.

 1. Andmesubjekti õigused

Füüsilistel isikutel on isikuandmete töötlemisega seoses järgmised õigused:

  1. nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on sobimatud, mittetäielikud või valed;

  1. esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes või võtta nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks tagasi, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil või toimub isiku eelneva nõusoleku alusel;

  1. nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui andmete töötlemine on toimunud nõusoleku alusel, mis on tagasi võetud. Need õigused ei kehti, kui kustutada palutud isikuandmete töötlemine toimub mõnel muul õiguslikul alusel, nagu sõlmitud lepingu või juriidiliste kohustuste täitmine;

  1. saada teada, kas tema andmeid töödeldakse, ja kui töödeldakse, siis nendega tutvuda, kui õigusnormid seda lubavad;

  1. saada oma ise esitatud ja nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid kirjalikul kujul või üldkasutatavas elektroonilises vormingus ning edastada need andmed teisele teenusepakkujale, kui see on võimalik;

  1. esitada kaebus Läti andmekaitseametile (www.dvi.gov.ee), kui klient leiab, et MYPRINT rikub andmete töötlemisel õigusnormide järgi tema õigusi.

  1. Nende õiguste kasutamiseks tuleb andmesubjektil saata vastav taotlus elektrooniliselt allkirjastatud e-kirjas aadressile info@myprint.ee või tulla isiklikult kohale, tuvastada end isikut tõendava dokumendi alusel ja esitada taotlus kirjalikult.

  1. Veebisaidil https://myprint.ee isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmisel ei saa andmesubjekt enam kasutada registreeritud kasutajatele pakutavaid teenuseid.


 1. Kontaktandmed

  1. Kliendid võivad isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmise, isikuandmete nõudmise, andmesubjektide õiguste ja kaebuste esitamise küsimustes MYPRINT-iga ühendust võtta.

  1. MYPRINT-i kontaktandmed on saadaval veebisaidil www.myprint.ee.