Henkilötietojen käsittely MYPRINTissä 

Tämän asiakirjan tarkoituksena on tiedottaa asiakkaille PARROT EESTI OÜ:n (MYPRINT) henkilötietojen käsittelyn periaatteista sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksista ja mahdollisuuksista saada tietoa siitä, miten MYPRINT käsittelee henkilötietoja. 

Määritelmät 

GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta; voimaan 25. toukokuuta 2018. 

"Henkilötiedoilla" tarkoitetaan tietoja, joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. 

"Rekisteröidyllä" tarkoitetaan suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä. 

Käsittely - jokainen henkilötiedoille suoritettava toiminto (mukaan lukien niiden keruu, tallennus, säilyttäminen, vaihto, saavutettavaksi tekeminen, käyttö, siirtäminen jne.). 

Yleiset säännöt 

Nämä periaatteet kuvaavat, miten MYPRINT käsittelee henkilötietoja. Yksityiskohtainen kuvaus henkilötietojen käsittelystä löytyy sopimuksista tai osoitteesta www.myprint.ee. 

MYPRINT varmistaa henkilötietojen luottamuksellisuuden sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja toteuttaa kaikki tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, laittomalta käsittelyltä, julkistamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta. 

MYPRINT voi käyttää valtuutettuja käsittelijöitä henkilötietojen käsittelyyn tekemällä näiden kanssa sopimuksen, joka takaa, että henkilötietoja käsitellään MYPRINTin määrittelemän tavoitteen ja toimenpiteiden mukaisesti ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. 

MYPRINT-sivusto https://myprint.ee käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme näiden tarpeita ja kiinnostuksenkohteita vastaavia tuotteita. Sivuston kävijöille tiedotetaan evästeiden käytöstä, ja ne on hyväksyttävä klikkaamalla "Hyväksyn"-painiketta. Käytettävistä evästeistä saa tarkempaa tietoa napsauttamalla “Lisää tietoa” -painiketta. Tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme, jaetaan Googlen kanssa. Evästeet tallennetaan asiakkaan tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen ja ne voidaan tarvittaessa poistaa. 

Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet ja oikeudelliset perusteet 

 

MYPRINT käsittelee asiakkaiden henkilötietoja: 

tunnistaakseen asiakkaat, jotka haluavat käyttää MYPRINTin palveluita verkkosivulla https://myprint.ee tai saada sähköpostitse MYPRINTin uutiskirjeen; 

ilmoittaakseen asiakkaalle tilattujen tuotteiden valmistumisesta ja lähettämisestä; 

henkilöstöhallinnon tarpeissa työsuhteiden mahdollistamiseksi ja sosiaaliturvan tarjoamiseksi; 

rekrytointiprosessissa arvioidakseen hakijan soveltuvuutta tehtävään. 

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 

MYPRINT voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille (esim. lainvalvontaviranomaisille). 

MYPRINT voi luovuttaa henkilötietoja valtuutetuille käsittelijöille, kunhan sitä varten solmitaan sopimus, joka takaa, että henkilötietoja käsitellään MYPRINTin määrittelemän tavoitteen ja toimenpiteiden mukaisesti ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. 

Säilyttämistapa ja kesto 

Valokuvien pienoiskuvat 

Järjestelmä (projektieditori) käsittelee valokuvien pienoiskuvia. 

Pienoiskuvien avaaminen turvataan 32-merkkisellä kirjain- ja numerokoodilla (Photo ID). 

Todennäköisyys sille, että valtuuttamaton henkilö saisi koodin selvitettyä, on olematon. 

Koodia voidaan käyttää vain projektin avaamiseen. 

Koodin suojaus on tällaisten tietojen suojaamiseen riittävä. 

MYPRINT säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi, jota varten tiedot on kerätty: 

asiakkaan rekisteröintitiedot poistetaan, jos asiakas ei ole tehnyt ainuttakaan tilausta kahden vuoden aikana ja on ilmoittanut profiilissaan, että ei halua vastaanottaa sähköpostiviestejä MYPRINTiltä; 

tilausten käsittelyssä tietojen säilytysaika riippuu keskinäisiin maksuihin liittyvistä kirjanpitovaatimuksista (kirjanpitolainsäädäntö) ja toiminnasta seuraavien vaateiden vanhentumisajasta; 

henkilöstöhallintoon liittyvien henkilötietojen säilyttäminen perustuu työlainsäädännön vaatimuksiin; 

rekrytointiprosessin aikana kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun hakija on todettu tehtävään kelpaamattomaksi, ellei hakija ole suostunut siihen, että tämän soveltuvuutta voidaan arvioida muihin MYPRINTin avoimiin työpaikkoihin. 

MYPRINT käsittelee kerättyjä henkilötietoja rajoitetusti, mikä tarkoittaa sitä, että niitä käsiteltäessä (käyttö, tallentaminen, välittäminen jne) noudatetaan luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden osalta asianmukaisia toimenpiteitä. 

MYPRINT säilyttää asiakkaan tietoja niin kauan kuin se on tarpeen määritellyn tavoitteen saavuttamisen kannalta. Jos henkilö ei enää suostu henkilötietojensa käsittelyyn, tietojen säilyttämisen kesto määräytyy kirjanpitolain ja hallinnollisia rikkomuksia koskevan lain mukaan. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Luonnollisilla henkilöillä on seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: 

vaatia henkilötietojensa korjaamista, jos ne ovat sopimattomia, puutteellisia tai virheellisiä; 

vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai perua lupa henkilötietojen käsittelyyn, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun tai henkilön etukäteen antamaan suostumukseen; 

vaatia henkilötietojen poistamista, jos tietojen käsittely on tapahtunut peruutetun suostumuksen perusteella. Näitä oikeuksia ei sovelleta, jos pyydettyjen henkilötietojen käsittely tapahtuu toisella oikeusperustalla, kuten sopimuksen tai oikeudellisen velvoitteen täyttämisellä; 

tietää, onko hänen tietojaan käsitelty, ja jos niitä käsitellään, tutustua niihin, jos lainsäädäntö sen sallii; 

saada henkilötiedot, jotka on itse toimittanut ja joita käsitellään suostumuksen perusteella, kirjallisesti tai yleisesti saatavilla olevassa sähköisessä muodossa ja siirtää nämä tiedot mahdollisuuksien mukaan toiselle palveluntarjoajalle; 

jättää valitus Latvian tietosuojaviranomaiselle (www.dvi.gov.ee), jos asiakas toteaa, että MYPRINT rikkoo hänen oikeuksiaan lakien ja määräysten mukaisesti. 

Näiden oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on lähetettävä vastaava hakemus sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostina osoitteeseen info@myprint.ee tai tultava henkilökohtaisesti paikalle, todistettava henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella ja esitettävä kirjallinen hakemus. 

Henkilötietojen käsittelyyn https://myprint.ee-sivustolla annetun suostumuksen peruuttamisen jälkeen rekisteröity ei saa enää käyttää rekisteröityneille käyttäjille tarjottavia palveluja. 

Yhteystiedot 

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä MYPRINTiin, jos haluavat peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, pyytää henkilötietojaan tai esittää rekisteröityjen oikeuksiin ja kanteluihin liittyviä kysymyksiä. 

MYPRINTin yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.myprint.ee.